Regulamin

Przed założeniem konta na portalu www.gryranking.pl należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Założenie konta oznacza, że użytkownik:

– Zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
– Zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem.
– Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w regulaminie.

I. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.gryranking.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
1.3. Nazwa, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne stron, udostępnionych użytkownikom przez serwis podlegają ochronie prawnej.
1.4. Korzystanie z portalu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem portalu oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

II. Zakres i warunki korzystania z serwisu.

2.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2.2. Zakres usługi obejmuje przechowywanie przez usługodawcę treści jakie zostały zamieszczone przez użytkownika za pośrednictwem konta.
2.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą rejestracji do serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi przez użytkownika jest dokonanie rejestracji użytkownika w ramach serwisu, która następuje w drodze akceptacji formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
2.5. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który umowa nie może być wypowiedziana.
2.6. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę, poinformuje użytkownika na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta użytkownika, z wyłączeniem punktu 5.7.
2.7. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez samodzielne usunięcie konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 dni.
2.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą, usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi.
2.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikowi na jego konto w serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania serwisu.
2.10. Użytkownik akceptując regulamin, zgadza się na wysyłanie treści reklamowych na adres mailowy.

III. Rejestracja użytkownika.

3.1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje następujących czynności:
3.1.1. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,
3.1.2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,
3.1.3. podanie nazwy, hasła oraz adresu e-mail użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez usługodawcę,
3.1.4. uzyskanie dostępu do konta użytkownika z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła.
3.2. Wraz z dokonaniem rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do konta użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez usługodawcę po wpisaniu przez użytkownika hasła i nazwy użytkownika.
3.3. W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z usługi, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór nazwy użytkownika oraz hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy Użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.
3.4. Użytkownik rejestrując się na stronie zezwala na dostawanie powiadomień mailowych związanych z Gryranking.pl.

IV. Prawa autorskie do zamieszczanych treści oraz zgłoszenie naruszenia.

4.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z portalu oraz w ramach treści, do których zamieszcza odniesienia (linki) dysponuje:
a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku.
4.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach portalu odniesień do treści, komentarzy oraz nazwy użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
4.3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach portalu odniesień do treści, komentarzy oraz nazw użytkownika:
a) zamieszczanych w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy usługodawcy;
b) obraźliwych bądź takich, które mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
c) naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych użytkowników serwisu,
d) naruszających prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
e) naruszających w inny sposób postanowienia regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
4.4. W przypadku powzięcia przez użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach serwisu treści, komentarzy lub nazwy użytkownika naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z serwisem pod adresem kontakt@gryranking.pl
4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez użytkowników odniesień do treści, komentarzy oraz nazw użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego treści, komentarzy lub nazw użytkownika podejmowane są przez usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia naruszenia.
4.6. W przypadku stwierdzenia przez usługodawcę, że dany użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach serwisu treści, komentarzy lub nazwy użytkownika niezgodnych z postanowieniami regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
a) usunięcia odniesienia do treści, komentarzy lub nazwy użytkownika, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia i/lub
b) usunięcia konta użytkownika, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia oraz
c) uniemożliwienia użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej rejestracji
d) uniemożliwienia użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia treści, komentarza lub nazwy użytkownika w ramach portalu.
4.7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach serwisu odniesienia do treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści, komentarzy lub nazw użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia serwisu.
4.9. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
4.10. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem konta oraz udostępnienie w ramach serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
4.11. Użytkownik, zamieszczając w ramach serwisu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz usługodawcę.
4.12. Treści, komentarze oraz nazwy użytkownika zamieszczane przez użytkowników w ramach serwisu nie wyrażają poglądów usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
4.13. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez użytkownika w ramach serwisu odniesienia do treści, komentarzy lub nazwy użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez użytkownika lub usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego regulaminu, użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez usługodawcę.
4.14. W przypadku jeżeli usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

V. Zasady korzystania z serwisu.

5.1. Użytkownik poprzez wykonywanie zadań, pisanie artykułów, publikowanie zdjęć oraz polecanie serwisu, zdobywa punkty.
5.2. Na koniec miesiąca punkty są wymieniane na monety.
5.3. W razie oszustw gryranking.pl zastrzega sobie prawo do niewypłacenia monet.
5.4. Monety można wymienić w Sklepie na dodatki lub klucze do gier.
5.5. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
5.6. Artykuły uznane przez administratora za szczególnie wartościowe zostaną umieszczone na stronie głównej serwisu.
5.7. Usługodawca może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu lub usług oferowanych w ramach serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu.
5.8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w serwisie bez uprzedniej zgody usługodawcy.
5.9. Nagrody są rozdawane do wyczerpania zapasów.

VI. Odpowiedzialność.

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi.
6.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a serwisem.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
6.3.1. utratę treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie usługodawcy oraz
6.3.2. za treść reklam zamieszczanych w serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane treści będą wykorzystywane przez użytkowników.
6.4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw użytkownika.

VII. Polityka prywatności w serwisie.

7.1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez usługodawcę w celu prowadzenia serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia użytkownikom usługi oferowanej w ramach serwisu.
7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.
7.3. Dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
7.4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
7.5. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika i czasu połączenia użytkownika z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
7.6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę użytkownika i przyporządkowane mu hasło.
7.7. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez użytkownika w serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez użytkownika obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
7.8. Jeżeli użytkownik umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
7.9. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać usługodawcy na konto kontakt@gryranking.pl
7.10. Jednocześnie usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych i treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
7.11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych użytkowników serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe.

8.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych kont użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.
8.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, w szczególności zamieszczenia treści o charaktrze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z serwisu.
8.5. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.
8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014r.